خدمات 

انجام طرحهای پژوهشی-  آموزشی

راهنمایی و مشاوره در زمینه انتخاب موضوعات پژوهشی 

آموزش پایان نامه نویسی و مقاله نویسی 

آموزش ارسال مقاله به همایش و نحوه گرفتن پذیرش 

انجام تحلیلهای آماری با اس پی اس اس و آموس 

ترجمه و تالیف 

farvahar482@yaho.com                                                                               09365818128