دانلود مقاله سرمایه روانشناختی

مدیریت سرمايه روانشناختي: رويكردي نوين به خلق مزيت رقابتي. پذيرفته شده در همايش علوم مديريت نوين گرگان (14 شهريور1392)

^^^^^^^^^^^^

کتاب سرمایه روانشناختی سازمان ترجمه جمشیدیان و فروهر به چاپ رسید