مقاله مدیریت سرمایه روانشناختی سازمان

مديريت منابع انساني در هزاره سوم مستلزم نگرشي نوين در خصوص مديريت توانمندي­ها، و استعدادها و شكوفايي ظرفيت­هاي كاركنان، به عنوان اصلي­ترين منبع خلق مزيت رقابتي، است. سرمايه روانشناختي مفهوم جديدي است كه در رفتار سازماني مطرح شده است و امروزه كاربردهاي وسيعي در علوم انساني و به ويژه مديريت، رهبري و منابع انساني پيدا كرده است. نظريه پردازان و محققان بيان مي­كنند كه اين نوع سرمايه نسبت به سرمايه با سرمايه هاي انساني و اجتماعي ارزش بالاتري دارد و حتي اين دو را نيز در برمي­گيرد. همچنين سرمايه روانشناختي به دليل قابليت توسعه و آموزش آن يك استرتژي مهم در زمينه توسعه منابع انساني و توانمند سازي آنها محسوب مي­شود كه در اين مقاله از  چشم انداز جنگ استعدادها و توسعه منابع انساني در خصوص آن بحث خواهد شد.

کليد واژگان:1- سرمايه روان شناختي، 2- خلق مزيت رقابتي، 3- توسعه منابع انساني

مديريت منابع انساني در هزاره سوم مستلزم نگرشي نوين در خصوص مديريت توانمندي­ها، و استعدادها و شكوفايي ظرفيت­هاي كاركنان، به عنوان اصلي­ترين منبع خلق مزيت رقابتي، است. سرمايه روانشناختي مفهوم جديدي است كه در رفتار سازماني مطرح شده است و امروزه كاربردهاي وسيعي در علوم انساني و به ويژه مديريت، رهبري و منابع انساني پيدا كرده است. نظريه پردازان و محققان بيان مي­كنند كه اين نوع سرمايه نسبت به سرمايه با سرمايه هاي انساني و اجتماعي ارزش بالاتري دارد و حتي اين دو را نيز در برمي­گيرد. همچنين سرمايه روانشناختي به دليل قابليت توسعه و آموزش آن يك استرتژي مهم در زمينه توسعه منابع انساني و توانمند سازي آنها محسوب مي­شود كه در اين مقاله از  چشم انداز جنگ استعدادها و توسعه منابع انساني در خصوص آن بحث خواهد شد.

کليد واژگان:1- سرمايه روان شناختي، 2- خلق مزيت رقابتي، 3- توسعه منابع انساني

برای دانلود اصل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

سرمایه روانشناختی سازمان